تحقیقات

 ØªØ­Ù‚یقات جمعی

1- استاندارد کردن تست «پرتئوس» ، دانشگاه تربیت معلم ، موسسۀ تحقیقات تربیتی ، ( 1350) .

2- استاندارد کردن تست «دو مهره» ، دانشگاه تربیت معلم ، موسسۀ تحقیقات تربیتی ، ( 1351) .

3- استاندارد کردن تست « اوتیس – لنون » ، دانشگاه تربیت معلم ، موسسۀ تحقیقات تربیتی ، ( 1351 ) .

4- بزهکاری کودکان و نوجوانان ، مرکز بررسی مسائل روانی – اجتماعی ، نخست وزیری ، ( 1366 ) .

5- بررسی مسائل و مشکلات روانی ، عاطفی و اجتماعی آزادگان ، دانشگاه علامه طباطبائی ( 1374 ) .

6- تهاجم فرهنگی ، وزارت ارشاد ، ( 1375 ) .

7- بررسی مسائل و مشکلات روانی - اجتماعی دانشجویان کشور ، دانشگاه علامه طباطبائی ، شورای پژوهشهای علمی کشور ، ( 1382 ) .

8- بررسی همه گیرشناسی اختلالات رفتاری در دانش آموزشان کشور، طرح ملی ، دانشگاه علامه طباطبائی ، شورای پژوهشهای علمی کشور، ( 1386) .

9- بررسی رابطه ی حمایت اجتماعی، تاب آوری و سلامت روانی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه ایلام، ( 1390) .


تحقیقات شخصی

1- تحقیق درباره تفاوتهای زن و مرد از نظر ارزشهای نظری ، زیبائی شناسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، دینی و سیاسی با استفاده از تست آلپورت ، و رنون ، لیندزی در ایران ، مجلۀ تربیتی جندی شاپور ، دانشگاه جندی شاپور ، شمارۀ اول ، سال اول ، ( بهمن 1351) .

2- استاندارد کردن تست ریورسال ، موسسۀ تحقیقات تربیتی ، دانشگاه تربیت معلم ،( 1354 ) .

3- تحقیق درباره مسئله دیسلکسی ( نارساخوانی ) در ایران ،  مجلۀ تربیتی جندی شاپور ، دانشگاه جندی شاپور ، شمارۀ های 1 و 2، سال سوم ، ( 1354 – 1353 )

4- بررسی مشخصات فردی ، خانوادگی و تحصیلی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم دوره لیسانس ( روزانه )  دانشگاه تربیت معلم ، موسسۀ تحقیقات تربیتی ، ( مرداد 1354 ) .

5- سنجش گرایشهای شغلی دانش آموزان دوره راهنمایی تحصیلی تهران ، دانشگاه تربیت معلم ، موسسۀ تحقیقات تربیتی ، ( اسفند 1355 ) .

6- پژوهشی درباره داوطلبان ورود به دانشکدۀ تربیت بدنی ، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی ، شمارۀ سوم ، ( بهار 1357 ) .

7- بررسی نگرشهای والدین ، معلمان و دانش آموزان در مورد تکلیف شب ، دانشگاه علامه طباطبائی ، معاونت پژوهشی ، ( 1372) .

8- تحقیقی درباره خودکشی ، مجلۀ دارو و درمان ، شمارۀ 115 ، ( مرداد 1372) .

9- تحقیقی درباره سردردهای میگرنی ، ( رابطه سر دردهای میگرنی و استرس ) ، فصلنامۀ روان شناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه علامه طباطبائی ، شمارۀ 4 و 5 ، ( بهار 1377) .

10- بررسی  ویژگیهای رفتاری کودکان بیش فعال ، دانشگاه علامه طباطبائی ، معاونت پژوهشی ، ( 1377) .

11- بررسی تاثیر آرامش عضلانی بر کاهش اضطراب ، مجلۀ علمی پژوهشی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه تهران  ، شمارۀ 157 ، دوره  45 ، ( بهار 1380)

12- پژوهش درباره برنامه تحول در رشته های علوم انسانی بر مبنای الگوی جامعه شناسی ایران در رشته های روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه علامه طباطبائی ، معاونت پژوهشی ، پژوهشکده علمی وفرهنگی وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری ، ( 1385) .