مقالات

1-  دیسلکسی ( نارسا خوانی ) ، مجلۀ تربیتی جندی شاپور ، دانشگاه جندی شاپور ، شمارۀ اول ، سال دوم ، (1352) .

2-  مشکلات خواندن ، رشد معلم ، شمارۀ 9 ، (سال تحصیلی 1364-1363).

3-  نارسائیهای رشد و ارتباط آن با رفتار غیر عادی ، پژوهش در مسائل روانی- اجتماعی ، مرکز بررسی روانی اجتماعی نخست وزیری ، سال اول ، شمارۀ 1 ، (بهار1365).

4-  اوتیسم خردسالی، نشریه روانشناسی،مرکز روانپزشکی رازی، شمارۀ 15 ، (1366) .

5-  رشد شخصیت و مسئله اعتیاد (اولین سمینار مسائل اعتیاد) ، انتشارات امیرکبیر(1365) .

6-  فشارهای روانی و برانگیختگی های ناشی از آن ، دانشنامه (مجلۀ علمی پژوهشی دورۀ عالی تحقیقات دکتری ) ، شمارۀ 2 ، (1369) .

7-  سالخوردگی و تغییر شخصیت ( پژوهش در مسائل روانی – اجتماعی ) ، مرکز بررسی روانی اجتماعی نخست وزیری ، شمارۀ 4 و5 ، (1369) .

8-  به چه دلیل احتمال ابتلای زنان به افسردگی بیشتر از مردان است ، مجلۀ دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه تهران ، شمارۀ های 115 و 116 ، (1370) .

9-  دیدگاه انسان گرائی و اصالت وجودی در روانشناسی نابهنجاری ، رسالت دانشگاه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد رودهن ، (1371) .

10- زخم معده و تاثیر عوامل روانی بر آن ، رسالت دانشگاه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد رودهن ، (1372) .

11- آیا اسکیزوفرنی پارانوئید همان افسردگی پنهان است ، فصلنامۀ روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه علامه طباطبائی ، شمارۀ 2، (1372) .

12- اختلالات مربوط به یخ زدگی دستها ، فصلنامۀ روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه علامه طباطبائی ، شمارۀ 3 ، (1372) .

13- جوانان و ارزشهای اخلاقی آنان ( مجموعه مقالات سمینار بررسی مسائل نوجوانان و جوانان ) ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد خوراسگان ، (1373) .

14- تهاجم فرهنگی و از خود بیگانگی ( مجموعه مقالات راههای مقابله با تهاجم فرهنگی ) ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد رودهن ، (1373).

15- تحلیلی بر روش درمانگری آلبرت الیس ( مجموعه مقالات اولین سمینار راهنمائی و مشاوره ) ، دانشگاه علامه طباطبائی ، ( 1374 ) .

16- رابطه استرس و سرطان ( مجموعه مقالات اولین سمینار استرس و بیماریهای روانی ) ، دانشگاه علامه طباطبائی ، (1374) .

17- مشاوره ، رواندرمانگری و روانکاوی ، مجموعه مقالات دومین سمینار راهنمائی و مشاوره ، دانشگاه علامه طباطبائی ، (1376 ) .

18- اختلالات سلوکی و رویکردهای سبب شناسی آنها ، فصلنامۀ روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه علامه طباطبائی ، دورۀ دوم ، شماره های 7 و 8 ، (1379) .

19- رویکرد درمانی آلبرت الیس – اصول بهداشت روانی ، فصلنامۀ علمی – پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، شمارۀ 1 ، ( زمستان 1378) .

20- مقایسه ویژگی های فردی و شخصیتی در زوج های سازگار و نا سازگار شهر تهران ، فصلنامۀ دانش و پژوهش ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد خوراسگان ( اصفهان ) ، سال دوم ، شمارۀ 7 ، ( بهار 1380) .

21- مقابله با درد و استرس ، مجلۀ علمی پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه تهران ، شمارۀ 160 ، دورۀ 48 ، ( زمستان 1380) .

22- بررسی رابطه بین نگرش دینی ، سبک های مقابله ای و شادکامی در دختران و پسران دبیرستانی اصفهان در سال تحصیلی 82-81 ، فصلنامۀ دانش و پژوهش در روانشناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد خوراسگان ( اصفهان )  ، سال پنجم ، شمارۀ 16 ، ( تابستان 1382) .

23- مقایسه شیوه های رفتار درمانی و دارو درمانی در کاهش علائم وسواس فکری و عملی و میزان بهبود مراجعه کنندگان به مراکز درمانی ، فصلنامۀ دانش و پژوهش در روانشناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد خوراسگان (اصفهان)  ، سال پنجم ، شمارۀ 17 ، ( پائیز 1382) .

24- هنجاریابی آزمون آمادگی اعتیاد به منظور شناسائی افراد مستعد سوء مصرف مواد در بین دانشجویان دانشگاههای تهران ، فصلنامۀ علمی – پژوهشی سوء مصرف مواد ، سال اول ، شمارۀ 2 ، ( بهار 1382) .

25- شیوه های درمان شناختی – رفتاری وسواس ، فصلنامۀ تازه های روان درمانی ، سال نهم ، شمارۀ های 33 و 34 ، ( پائیز و زمستان 1383 ) .

26- مقایسه اثر بخشی چهار روش رفتاری – شناختی ، داروئی ، تلفیقی و دارونما در درمان اضطراب تعمیم یافته ، فصلنامۀ دانش و پژوهش در روانشناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد خوراسگان ( اصفهان ) ، سال ششم ، شماره های 19 و 20 ، ( بهار و تابستان 1383) .

27 – بررسی آزمایشی نقش فیلم مستند و کاریکاتور با محتوای ضد اعتیاد در تغییر نگرش دانش آموزان دختر و پسر دبیرستانی منطقه 7 تهران نسبت به اعتیاد و مقایسه آنها ، فصلنامۀ علمی – پژوهشی  سوء مصرف مواد ، سال دوم ، شمارۀ 6 ، ( بهار 1383) .

28- رابطه سبک اسناد با افسردگی ، اضطراب و احساس تنهائی در دانشجویان دانشگاههای آزاد اسلامی شهر تهران در سال تحصیلی 83-82  ، فصلنامۀ دانش و پژوهش در روانشناسی ، سال ششم ، شمارۀ 21 و 22 ، ( پائیز و زمستان 1383) .

29- اختلالات خوردن ، بی اشتهائی روانی و پر اشتهائی روانی ، فصلنامۀ روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه علامه طباطبائی ، سال اول ، شمارۀ 2 ، ( زمستان 1384) .

30 – مقایسه اثر بخشی درمان رفتاری ، رفتاری - شناختی ، داروئی و ترکیبی در درمان اختلال بیش فعالی - کاستی توجه ، فصلنامۀ دانش و پژوهش در روانشناسی ، شماره های 27 و 28  ، ( بهار و تابستان 1385) .

31 – ساخت و اعتبار یابی آزمون تشخیص آسیب های روانی - سازمانی ، فصلنامۀ دانش و پژوهش شمارۀ 29 ، ( پائیز 1385) .

32- تاثیر آموزش مهارتهای کنترل کودک به مادران بر کاهش علائم اختلال نقص توجه - بیش فعالی کودکان و افسردگی مادران ، فصلنامۀ دانش و پژوهش ، شمارۀ 29 ، ( پائیز 1385) .

33- موجی شدن ( P.T.S.D ) ، ماهنامه علمی – تخصصی تصویر ذهن ، دانشگاه علامه طباطبائی ، سال دوم ، شمارۀ دوم ، ( اردیبهشت 1386) .

34- سر درد های میگرنی ، فصلنامۀ علمی - فرهنگی و پژوهشی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات ، سال اول ، شمارۀ اول ، ( بهار و تابستان 1386) .

35- بررسی اعتیاد به اینترنت و رابطه آن با ویژگی های شخصیتی در نوجوانان سطح شهر تهران، مجموعه مقالات همایش آسیب شناسی خانواده، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزادشهر 

36- بررسی  رابطه ی حمایت اجتماعی، تاب آوری و سلامت روانی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه شهر ایلام