سخنرانی ها

1- رشد شخصیت و مسئلۀ اعتیاد ، اولین سمینار مسائل اعتیاد ، دانشگاه همدان ، ( 1363 ) .

2- اوتیسم خردسالی ، سمینار مسائل کودکان ،دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه اصفهان ، ( 1366 ) .

3- تشخیص افتراقی اوتیسم، اسکیزوفرنی کودکی و عقب ماندگی ذهنی ، چهارمین سمینار کانون روانشناسان شاغل در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، روانشناسی کاربردی ، بیمارستان فیروزگر ، ( 1366 ) .

4- بررسی شیوع خودکشی در نوجوانان ، دومین کنگره پژوهشهای روانپزشکی ، روانشناسی در ایران ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، ( 1368 ) .

5- رابطه استرس و سرطان ، اولین سمینار استرس و بیماریهای روانی ،دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه علامه طباطبائی ، ( 1370 ) .

6- تحلیلی بر روان درمانگری آلبرت الیس ، اولین سمینار مشاوره و راهنمائی ، دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی ، ( 1371 ) .

7- بررسی اختلالات سلوکی در کودکان ، دومین سمینار سراسری اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان ، دانشگاه علوم پزشکی زنجان ، ( 1372 ) .

8- جوانان و ارزشهای اخلاقی آنان ، سمینار بررسی مسائل نوجوانان و جوانان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد رودهن ، ( 1372 ) .

9- تهاجم فرهنگی و از خود بیگانگی ، سمینار راههای مقابله با تهاجم فرهنگی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد رودهن ، ( 1372 ) .

10- مشاوره حرفه ای و روان درمانی ، دومین سمینار مشاوره و راهنمائی ، دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه علامه طباطبائی ، ( 1374 ) .

11- سر درد های میگرنی و نشانه های رفتاری وابسته به آن در کودکان و نوجوانان ، سمینار اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان ، دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه علامه طباطبائی ، ( 1377 ) .

12- آیا باور کردنی است که شادمانی شما را می کشد ؟ دومین سمینار استرس و بیماریهای روانی ، دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه علامه طباطبائی ، ( اردیبهشت 1379 ) .

13- فنون مقابله با درد و استرس ، سمینار بهداشت روانی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد  ابهر ، ( آذرماه 1379 ) .

14- بررسی افسردگی و علل آن در بین دانشجویان ، سمینار مسائل روانی دانشجویان دانشگاه ، دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه علامه طباطبائی ، ( اسفند 1380 ) .

15- پیری و مسائل جنسی ، دومین کنگرۀ سراسری خانواده و مشکلات جنسی ( به صورت پوستر ) ، دانشگاه شاهد ، ( آبان 1384) .

16- بررسی اعتیاد به اینترنت و رابطۀ آن با ویژگی‌های شخصیتی در نوجوانان سطح شهر تهران، همایش آسیب شناسی خانواده، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزادشهر، آبان 1387