سمینارها

1-  اولین سمینار مسائل اعتیاد ، دانشگاه همدان ، ( 1363 ) عضو کمیتۀ علمی ، رئیس جلسه ، سخنران .

2-  سمینارمسائل کودکان ، دانشکدۀ روانشناسی وعلوم تربیتی ، دانشگاه اصفهان ، (1366) ، عضو کمیتۀ علمی ، رئیس جلسه ، سخنران .

3- چهارمین سمینار کانون روانشناسان شاغل در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، روانشناسی کاربردی ، بیمارستان فیروزگر، ( 1366 ) ، عضو کمیتۀ علمی ، رئیس جلسه ، سخنران .

4-  دومین کنگره پژوهشهای روانپزشکی ، روانشناسی در ایران ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، ( 1368 ) دبیر سمینار، عضو کمیتۀ علمی ، رئیس جلسه ، سخنران .

5-  اولین سمینار استرس و بیماریهای روانی ، دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه علامه طباطبائی ، ( 1370 ) ، رئیس کمیتۀ علمی ، رئیس جلسات ، سخنران .

6-  اولین سمینار مشاوره و راهنمائی ، دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه علامه طباطبائی ، ( 1371 ) ، عضو کمیتۀ علمی ، رئیس جلسه ، سخنران .

7-  دومین سمینار سراسری اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان ، دانشگاه علوم پزشکی زنجان ، ( 1372 ) ، عضو کمیتۀ علمی  ، سخنران .

8-  سمینار بررسی مسائل نوجوانان ، جوانان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد رودهن ، ( 1372 ) ، عضو کمیتۀ علمی ، رئیس جلسه ، سخنران .

9-  سمینار راههای مقابله با تهاجم فرهنگی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد رودهن ، ( 1372 ) ، عضو کمیتۀ علمی ، رئیس جلسه ، سخنران .

10- دومین سمینار مشاوره و راهنمائی ، دانشکدۀ روانشناسی وعلوم تربیتی ، دانشگاه علامه طباطبائی ، (1374) ، عضو کمیتۀ علمی ، رئیس جلسه ، سخنران .

11- سمینار اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان ، دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه علامه طباطبائی ، ( 1377 ) ، عضو کمیتۀ علمی ، رئیس جلسه ، سخنران .

12- دومین سمینار استرس و بیماریهای روانی ، دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه علامه طباطبائی ، ( اردیبهشت 1379 ) ، دبیر سمینار، رئیس کمیتۀ علمی ، سخنران .

13- سمینار بهداشت روانی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد ابهر، ( 3 آذر  1379 ) ، عضو کمیتۀ علمی ، رئیس جلسه ، سخنران .

14- سمینار مسائل روانی دانشجویان دانشگاه ، دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه علامه طباطبائی ، ( اسفند 1380 ) ، عضو کمیتۀ علمی ، رئیس جلسه ، سخنران .

15-  دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی ( به صورت پوستر ) ، دانشگاه شاهد ، ( آبان 1384) ، سخنران .