کتابها

روان شناسي مرضي کودک
انتشارات پاژنگ
اولين چاپ 1366
هفتمين چاپ 1386

آسيب شناسي رواني
دانشگاه پيام نور (با ويرايش جديد)
چاپ اول ، مهر 1382

آسيب شناسي رواني (1)
انتشارات بعثت
اولين چاپ1374
يازدهمين چاپ (ويرايش جديد) 1389

مباحث جديد در آسيب شناسي رواني
انتشارات بعثت
چاپ اول ، 1385

آسيب شناسي رواني (2)
انتشارات بعثت
اولين چاپ 1377
هفتمين چاپ 1389

چگونه مي توان اعتماد به نفس خود را افزايش داد
انتشارات بعثت
دومين چاپ ، 1388

آسيب شناسي رواني (1)
انتشارات دانشگاه پيام نور
اولين چاپ 1374
ششمين چاپ 1381

روانشناسي باليني کودک
انتشارات بعثت
اولين چاپ 1388

آسيب شناسي رواني (2)
انتشارات دانشگاه پيام نور
اولين چاپ 1377
هشتمين چاپ 1387

روانشناسي سلامت
انتشارات بعثت
اولين چاپ 1389

English Text in clinical psychology
انتشارات ويستار 1374

متون انگليسي روان شناسي 1 و 2
روانشناسي رفتار ناسازگاري
موسسه انتشارات بعثت
سال انتشار 1386

English Text in General psychology
انتشارات ويستار 1374
متون روانشناسي 1
موسسه انتشارات مدبر
سال انتشار 1386

روان شناسي مرضي کودک
انتشارات دانشگاه پيام نور
اولين چاپ 1376
يازدهمين چاپ 1388

مجموعه مقالات سمينار استرس و بيماري هاي رواني
دانشگاه علامه طباطبائي
اولين چاپ 1374

واژه نامه روان شناسي و علوم تربيتي
انتشارات نسل نيکان
اولين چاپ 1381
انتشارات بعثت
دومين چاپ 1386
متون روانشناسي 2
موسسه انتشارات مدبر
سال انتشار 1386

روانشناسي باليني ، روشهاي روان درمانگري
موسسه انتشارات بعثت
سال انتشار 1392

نظريه ها و ديدکاه ها در روان درماني
موسسه انتشارات بعثت
سال انتشار 1392

برنامه سوزاندن چربی و تناسب اندام
موسسه انتشارات بعثت
سال انتشار 1393

روان شناسی رشد
موسسه انتشارات بعثت
سال انتشار 1393