جوایز و عناوین

1-  تقدیرنامه             1364        دانشگاه علامه طباطبائی

2-  تقدیرنامه             1369        دانشگاه علامه طباطبائی

3-  تقدیرنامه             1370        دانشگاه علامه طباطبائی

4-  تقدیرنامه             1374        دانشگاه علامه طباطبائی

5-  تقدیرنامه             1375        دانشگاه علامه طباطبائی

6-  تقدیرنامه             1376        دانشگاه علامه طباطبائی

7-  تقدیرنامه             1377        دانشگاه علامه طباطبائی

8- تقدیرنامه             1381        دانشگاه علامه طباطبائی       محقق نمونه

9- تقدیرنامه             1382        دانشگاه علامه طباطبائی       محقق نمونه

10- تقدیرنامه             1383       دانشگاه علامه طباطبائی       مترجم نمونه