فعالیتهای اجرایی

فعالیت های اجرائی در دانشگاه علامه طباطبائی

1- رئیس بخش روانشناسی ، دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه علامه طباطبائی ، از  1360/10/9  تا 20/6/1362

2- مدیرگروه آموزشی روانشناسی ، دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه علامه طباطبائی ، از  20/6/1362  تا  9/4/1379

3- مدیر گروه آموزشی روانشناسی ، شبانه ، دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه علامه طباطبائی ، از  18/7/1377  تا  19/4/1379

4- سرپرست گروه آموزشی زیست شناسی ، دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه علامه طباطبائی ، از  2/2/1370  تا 14/8/1370

5- معاون آموزشی دانشکدۀ ، دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه علامه طباطبائی ، از  24/1/1362  تا 17/12/1362

6- عضو شورای ترفیعات و انتصابات دانشگاه ، دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه علامه طباطبائی ، از  10/12/1361  تا 17/12/1362

7- دبیر اولین سمینار استرس و بیماری های روانی ، دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه علامه طباطبائی ، اردیبهشت 1370

8- عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه ، دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه علامه طباطبائی ، از  4/9/1369  تا 12/10/1370

9- عضو شورای پژوهشی دانشگاه ، دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه علامه طباطبائی ، از  1/7/1370  تا 26/10/1377

10- عضو هیئت نظارت بر حسن اجرای طرح های ملی ، دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه علامه طباطبائی ، 1377

11- دبیر دومین سمینار استرس و بیماری های روانی ، دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه علامه طباطبائی ، اردیبهشت 1379

 
فعالیت های اجرائی در سایر دانشگاه ها مراکزعلمی

1- مسئول هسته آموزشی روانشناسی ، دانشکدۀ ادبیات ، دانشگاه تهران ، از 14/1/1361 تا 12/8/1361

2- عضو کمیته تحقیق ، موسسۀ روانشناسی ، دانشگاه تهران ، از 20/8/1361 تا 8/9/1362

3- مسئول روان سنجی سوالات کنکور ،  اداره کل گزینش دانشجویان  ،  وزارت علوم  ،  از 20/7/1361 تا 1362/10/19

4- هماهنگ کننده گروه روانسنجی سوالات کنکور ، اداره کل گزینش دانشجو ، وزارت علوم ، از 19/10/1362 تا 10/2/1365

5- عضو کمیته برنامه ریزی روانشناسی ، ستاد انقلاب فرهنگی ، وزارت علوم ، از 9/8/1361 تا 28/8/1362

6- عضو کمیته برنامه ریزی روانشناسی ، شورای عالی برنامه ریزی ، وزارت علوم ، 27/7/1364 تا کنون

7- عضو کمیته بررسی مسائل روانی- اجتماعی جوانان و نوجوانان ، مرکز بررسی مسائل روانی–اجتماعی کشور ، نخست وزیری ، از 13/3/1363 تا 12/11/1366

8- ماموریت به شیراز به منظور بررسی مسائل جوانان ، نوجوانان و دانشجویان ،شورای عالی برنامه ریزی ، وزارت علوم ، 8/5/1364

9- ماموریت به اهواز به منظور بررسی مسائل جوانان ، نوجوانان و دانشجویان ،شورای عالی برنامه ریزی ، وزارت علوم ، 12/11/1371

10- ماموریت به اصفهان به منظور بررسی مسائل جوانان ، نوجوانان و دانشجویان ،شورای عالی برنامه ریزی ، وزارت علوم ، 7/2/1370

11- نماینده تام الاختیار حوزه های توزیع کارت کنکور ، سازمان سنجش و آموزش کشور ، وزارت علوم ،1366/3/24

12- همکاری با گروه عمومی پژوهش ، شورای عالی هماهنگی فنی و حرفه ای کشور ، 29/10/1361